नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिशको लागि के के कागजपत्र आवश्यक छन?

देहायका आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रहरु संलग्न गरि आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन दिएमा निवेदन दर्ता भएको समयले बढीमा २४ घण्टा भित्र सिफारिश उपलब्ध हूनेछ ।

कागजपत्रहरु

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
बाबू-आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
कान देखिने हालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो
अध्ययनरत वा अध्ययन समाप्त गरेको व्यक्तिको हकमा जन्म मिति खोलेको विद्यालयको प्रतिलिपी
अन्य व्यक्तिको हकमा जन्म मिति उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
बसाई सराई गरि आएको भए बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
वैवाहिक सम्बन्ध अंगीकृतको लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
बैवाहिक अंगीकृतको लागि विदेशी नागरिकता त्यागको वा त्याग्ने कार्वाही चलाएको प्रमाण (जस्तै पत्राचार गरेको पत्रको वोधार्थ कपि र पत्र पठाएको आधिकारिक प्रमाण)
चालू आ.वसम्मको न.पालाई तिर्नू पर्ने सम्पु्र्ण कर तिरेको प्रमाण
१० नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस प्राप्तिका लागि दस्तूर लाग्ने लाग्नेछैन ।
         क) प्रतिलिपि दस्तूर रु.५०।
         ख) अंगीकृत सिफारिश दस्तूर रु.३००।